GRIPP in het kort

Het GRIPP programma bestaat uit drie onderdelen:

  1. Training
  2. (Les)materiaal
  3. Monitoring

Het GRIPP-programma wordt op scholen aangeboden als een combinatiepakket van deze drie onderdelen. Samen zorgen ze voor een structurele en geïntegreerde manier van werken. De verschillende onderdelen zijn binnen GRIPP niet los verkrijgbaar.

Training
Voorafgaand aan het schooljaar worden mentoren van het eerste en tweede leerjaar getraind in het gebruik van GRIPP.

Op school wordt er een GRIPP-team samengesteld. Het GRIPP-team bestaat uit 3-5 teamleden, die het gebruik van GRIPP in de school coördineren. Ze worden daarnaast uitvoerig getraind in het gebruik van de steungroep aanpak.

(Les)materiaal
Mentoren voeren tijdens het schooljaar activiteiten uit binnen vijf thema’s. Elk thema duurt tussen de zes en acht weken, de periode tussen de schoolvakanties. Per thema bieden we concrete lesmaterialen passend bij de verschillende fasen van groepsvorming (Tuckmann).


Naast lessen is er ook materiaal voorhanden om actief gebruik te maken van oplossingsgerichte gespreksvoering die kan worden ingezet als de sociale veiligheid van leerlingen in het geding is. Mentoren worden getraind in de basisprincipes hiervan.

Monitoring
Leerlingen nemen twee keer per jaar een vragenlijst af. Na afloop van de vragenlijst ontvangen de mentoren een groepsrapport waarin ze de sociale relaties en verhoudingen binnen de klas zien. Mentoren worden getraind in het analyseren van de rapportage.

Thema's met activiteiten

  • Het lesmateriaal is opgebouwd uit doelen per thema. Er zijn vijf thema’s:

Thema 1 Welkom in de groep
Thema 2 Ik, jij en wij in de groep
Thema 3 Groei in de groep
Thema 4 Diversiteit in de groep: wat kun jij doen?
Thema 5 Terugkijken en vooruitkijken

Elk thema heeft een aantal doelen. Bij elk doel horen verschillende activiteiten die kunnen worden ingezet. Mentoren kiezen zelf welke activiteiten ze bij de mentorklas vinden passen. De doelen van elk thema zijn daarbij het uitgangspunt.

  • De lesactiviteiten focussen zich op kennis en vaardigheden die de leerlingen over zichzelf (IK), de ander (JIJ) en de groep (WIJ) opdoen.

 

  • Een thema duurt tussen de zes tot acht weken. De mentor voert ten minste 5 lesactiviteiten uit per thema.  De meeste activiteiten duren tussen de 20 en 25 minuten. Sommige activiteiten kunnen worden samengevoegd tot een volledige mentorles.

Trainingen

Het trainingsaanbod van GRIPP bestaat uit drie trainingen voor alle deelnemende mentoren en een training voor GRIPP-teamleden, ontwikkeld door ervaren en gekwalificeerde trainers. Na de trainingen kunnen mentoren werken vanuit de visie van GRIPP en zelfstandig het materiaal inzetten in hun klas.

De drie mentorentrainingen worden georganiseerd op de school zelf en duren vier uur per training. Deze trainingen zijn van belang om op school een goede gezamenlijke start te maken, met alle mentoren die betrokken zijn bij het eerste en tweede leerjaar. Het trainingsaanbod bestaat uit:

  1. Starttraining: op de eerste trainingsdag leren deelnemers de visie van GRIPP, wat het programma inhoudt en oefenen ze met het beschikbare materiaal, zodat ze dit goed in kunnen zetten.
  2. Steungroep basis: op de tweede trainingsdag leren deelnemers de uitgangspunten en werkwijze van de steungroepaanpak. Deze aanpak kan de school inzetten bij pesten en andere onprettige of onveilige situaties in de klas. Mentoren spelen een belangrijke rol in de aanloop naar het inzetten van de steungroep. Daarom trainen wij alle mentoren in de basis van de steungroep. GRIPP-team leden krijgen een vervolgtraining.
  3. Monitortraining: op de derde trainingsdag leren deelnemers over de uitgangspunten van leerlingmonitor en gaan ze aan de slag met het analyseren en interpreteren van de uitkomsten van de leerlingmonitor.

De training voor GRIPP-teamleden is een bovenschoolse training die op centrale plekken in het land worden georganiseerd. Op deze trainingen leren GRIPP-teamleden van verschillende scholen in de regio, samen de ins en outs van de curatieve aanpak. Zo gaan we onder andere aan de slag met gespreksvaardigheden van de steungroep aanpak. Na deelname aan deze training is elk GRIPP-team in staat deze oplossingsgerichte aanpak in te zetten wanneer er leerlingen zijn die zich niet fijn of veilig voelen op school.

We gaan bij onze trainingen uit van HBO werk- en denkniveau, in overleg kunnen ook anders opgeleiden aansluiten als de training voor hen relevant is.

Randvoorwaarden voor een succesvolle deelname

Focus op GRIPP
De school heeft de intentie om minstens een volledig schooljaar te werken met GRIPP en vraagt daarvoor instemming van betrokken docenten. De school richt een GRIPP-team op dat zich onder meer bezig houdt met de borging van GRIPP binnen de school.

Minimaal 1 mentoruur per week
De school streeft naar minimaal 1 lesuur mentoraat per week voor de eerste en tweede klassen, om zo de themalessen in het mentoraat te integreren.

Vijf activiteiten per thema
De mentor voert per thema (6-8 weken) 5 activiteiten uit per thema (20 minuten per activiteit).

Opnemen in jaarplanning
In de jaarplanning neemt de school trainingsdagen, mentorlessen en de afnamemomenten van de leerlingmonitor op.

Afname leerlingmonitor
De school is bereid om leerlingen 2x per jaar een vragenlijst op computers of tablets van de school in te laten invullen (oktober/november en april). De leerlingmonitor voor GRIPP wordt aangeboden via onze samenwerkingspartner stoeltjesdans.

Leerlingbespreking
Tijdens de leerlingbesprekingen maken docenten ruimte en tijd vrij om klassen groepsdynamisch (sfeer en ontwikkeling in de klas) te bespreken.

Aansluiten op visie van de school
De school is bereid om kritisch te kijken of GRIPP past in de visie van de school en past schoolregels zo nodig aan.